• Zwroty i reklamacje

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posaidanie tego towaru.

b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej rzeczy w pzypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych - od dnia zawarcia tej umowy.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przyjład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstapienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin od odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczaca wykonania przysługującego mu prawda odstapienia od uomwy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Prosimy o składanie oświadczeń od odstąpienia na umowy na adres : zwroty@sejfex24.pl

SKUTKI  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w kazdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatnosci, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi si ę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca mo że wstrzymać sie  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wczesniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Warszawska 32, 05-300 Mińsk mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nei poźniej niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmiejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostac odesłany w zwyłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kosument zostanie poinformowany przez Sprzedawce w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatnicza sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§ 8

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośc nie przysługje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapięczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapięczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczenie dziekków , periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W ktorej cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nei są zapisane na nośniku materialnym, jezeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem terminu odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prao odstapienia od umowy zawartej na odległośc nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

Reklamacje

 

 

W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obiżeniu ceny.

b. Przy wadze istotnej - złożyć oświadczenie o odstapieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w  § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji koneiczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru , w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy na adres ul. Warszawska 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostepna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu nalezy kierowac na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastapi w terminie do 14 dni.

8. Prosimy o składanie reklamacji na adres : reklamacje@sejfex24.pl