• Regulamin sklepu internetowego Sejfex24.pl

 

 

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.
 
       SPIS TREŚCI
 
      § 1 Definicje
      § 2 Kontakt ze Sprzedawcą
      § 3 Wymogi techniczne
      § 4 Zakupy w Sklepie
      § 5 Płatności
      § 6 Realizacja zamówienia
      § 7 Prawo odstąpienia od umowy
      § 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
      § 9 Reklamacje
      § 10 Dane osobowe
      § 11 Zastrzeżenia
 
      Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
 
§ 1 DEFINICJE
 
                   Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
                  
                    Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 
                    Kupujący - każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 
                    Regulamin – niniejszy regulamin
 
                    Sklep - sklep internetowy Sejfex24.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem http://sejfex24.pl.
                  
                    Sprzedawca -KAMIL SZULC, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETSTORE KAMIL SZULC, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5321921485 , nr REGON 142267820, ul. Mazowiecka 11/49, 00-502 Warszawa
 
 
 
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 
1. Adres pocztowy: ul.Mazowiecka 11/49.00-052 Warszawa
 
2.Adres e-mail: bok@sejfex24.pl
 
3. Telefon : 603 067 709
 
 
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
 
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
 
  1. Urzadzenie z dostępem do Internetu
  2. Przegladarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
  3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymoagami określonymi w ust. 1 , niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 
 
§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie : sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóxniej w momencie dostarczenia towaru.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. Zwykłym przelewm na rachunek Sprzedawcy.

b. Za pomocą karty płatniczej :

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

c. Za pośrednictwem platformy płatniczej :

Blue Media

d. Za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

 

2. Podmiotem świadczącym obsługe płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

1.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamowienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłższym terminie.

5. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od tego jaką metodą dostawy wybrał Kupujący:

a. Za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

 

§ 7 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin od odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posaidanie tego towaru.

b. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej rzeczy w pzypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

c. W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych - od dnia zawarcia tej umowy.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przyjład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstapienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin od odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczaca wykonania przysługującego mu prawda odstapienia od uomwy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI  ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w kazdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatnosci, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi si ę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca mo że wstrzymać sie  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wczesniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Warszawska 32, 05-300 Mińsk mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nei poźniej niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. Konsument odpowiada tylko za zmiejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostac odesłany w zwyłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kosument zostanie poinformowany przez Sprzedawce w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatnicza sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

§ 8

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośc nie przysługje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapięczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. W której przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapięczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. O dostarczenie dziekków , periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. W ktorej cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. O dostarczanie treści cyfrowych, które nei są zapisane na nośniku materialnym, jezeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem terminu odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prao odstapienia od umowy zawartej na odległośc nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 9 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupuj ący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. Złożyć oświadczenie o obiżeniu ceny.

b. Przy wadze istotnej - złożyć oświadczenie o odstapieniu od umowy.

c. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.

d. Żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w  § 2 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji koneiczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru , w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy na adres ul. Warszawska 32, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostepna w opisie produktu w Sklepie.

6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu nalezy kierowac na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

7. rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastapi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z :

a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódxki Inspoektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduję się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. Pomocy własciwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do której należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. co do zasady postepowanie jest bezplatne. Wykaz sądów dostepny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. Bezplatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. Internetowej platformy ODR dostepnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupująceog podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedazy i wymaga osobnej akceptacji regilaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszeog regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sad właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w wzadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się dopowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie okresla tych kwestii odrebnie.

 

 

blue.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
,l
 
 
.